The solar power plants of CMNE spread across Inner Mongolia, Qinghai, Shanxi, Hubei, Xinjiang, Gansu, Jiangsu, Yunnan and Guangdong etc.